توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

زیرساخت های مهم با رشد تجارت و جمعیت، برای ارائه محیطی در کلاس جهانی نیاز به زیرساخت های مالی، ساختمانی و زیر بنایی الزامی است.

با رشد تجارت و جمعیت، برای ارائه محیطی در کلاس جهانی نیاز به زیرساخت های مالی، ساختمانی و زیر بنایی الزامی است. فرصت های سرمایه گذاری موجود در این زمینه شامل ارتقاء زیر ساخت های موجود، فن آوری و تخصص ساخت و ساز در پروژه های جدید را می توان ذکر کرد.