توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

حضور در نمایشگاه حضور در نمایشگاه -

حضور در این نمایشگاه بشرط ثبت نام اولیه آزاد است اما برای شرکت در کنفرانس های آن باید هزینه ها روز را جداگانه پرداخت و در آن ثبت نام نمود.

http://imarcmelbourne.com