توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

شرکت کنندگان شرکت کنندگان -

با بیش از ۱۷۰ هزار نفر علاقه مند، هزار شرکت کننده نمایشگاهی از صنایع بین الملل هوا و فضا و تفداد زیادی از دولتها، ارتشها، هیئت های علمی و تجاری یکی از رویدادهای مهم در این صنعت میباشد. همچنین پوشش رسانه کامل از مشخصات این نمایشگاه میباشد.