توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

حضور در نمایشگاه حضور در نمایشگاه -

حضور عموم آزاد است.