توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

شرایط زندگی تحصیلی زندگی کردن در استرالیا یک تجربه جدید برای محصلین خواهد بود،

زندگی کردن در استرالیا یک تجربه جدید برای محصلین خواهد بود، اما برای کمک به آسان تر شدن و برای ایجاد سازگاری با شرایط جدید، خدمات حمایتی در موسسه محل تحصیل و یا سایر سازمانهای حمایتی وجود دارد تا مطمئن شوند محصلین خارجی از اقامت در این کشور لذت میبرند.

بدون توجه به مدت اقامت ویا نوع و سطح تحصیل، مقداری بررسی و برنامه ریزی به شما برای داشتن یک تجربه تحصیلی امن کمک خواهد کرد. مهمترین مواردی که باید درنظر گرفته شود میتواند شامل:

برنامه ریزی برای عزیمت به استرالیا

  • ورود به استرالیا
  • دسترسی به خدمات پشتیبانی
  • باقی ماندن در شرایط ویزا
  • کار در هنگام تحصیل
  • هزینه زندگی و پیدا کردن محل اقامت
  • سلامت وامنیت
  • بیمه
  • موارد بانکی
  • تلفن و اینترنت
  • حمل و نقل