توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

توضیحات بیشتر در باره تست این تست برای سطوح تحصیلی زیر طراحی شده است:

مهارت در زبان انگلیسی: English Language Proficiency

این تست برای سطوح تحصیلی زیر طراحی شده است:

۱. سالهای تحصیلی ۱۰-۱۲:

الف: آزمون واژگان: Vocabulary

 •  شامل حداقل ۲۰ مورد
 • تست ها شامل دانش فعال و غیر فعال
 • شامل نمونه های متفاوت از تست های چند گزینه ای، جای خالی وتطابقی

ب:درک مطلب: Reading Comprehension

 • شامل ۲ یا ۳ متن متفاوت
 • ۲۰-۳۰ سوال تستی
 • شامل طیف وسیعی از موضوعات جذاب که مرتبط به پس زمینه ها و سن دانش آموزان میباشد.
 • تست هایی شامل مهارت های خواندن و
 • شامل طیف گسترده ای از سوالات چند گزینه ای، تطابقی و پر کردن جای خالی

ج: نوشتن: Writing

 • برپایه موضوعات مورد علاقه و مرتبط به سن دانش آموزان و پس زمینه های آنها
 • شامل یک موضوع
 • در خواست از دانش آموز برای نوشتن حداقل ۲۰۰ لغت (یک صفحه)

د: گوش دادن Listening

 • شامل طیف گسترده ای از انواع متون شامل یک صدایی، گفت وگو و دستورالعمل ها
 • شامل ۴-۶ متن با حداقل ۲۰ پرسش
 • شامل طیف وسیعی از موضوعات جذاب که مرتبط به پس زمینه ها و سن دانش آموزان میباشد.
 • شامل طیف گسترده ای از سوالات چند گزینه ای، تطابقی و پر کردن جای خالی

د: صحبت کردن: Speaking

 • یک آزمایش رودر رو که بطور معمول ضبط میگردد
 • شامل ۳-۴ مرحله
 • شامل یک گسترده ای از مکالمات که شامل سوالات از موضوعات آشنا و یا نا آشنا میگردد، یک معرفی کوتاه روی موضوعات خاص و بحث روی تصاویر
 • گستره ارزیابی، پیچیدگی و دقت درک مطلب، گرامر ، تسلط و تلفظ صحیح

تست صحبت کردن در حدود ۱۰-۱۵ دقیقه زمان میبرد. گفتگو و مصاحبه ممکنه برنامه ریزی شود پس از انجام تست های دیگری و برای هر دانش آموز زمان و جلسه مشخصی تعیین گردد. مصاحبه معمولا توسط مدیر آزمون برنامه ریزی میگردد.

لطفا در هنگام ورود به جلسه آزمون تاییدیه زمان مصاحبه خود را جویا شوید.

۲. سالهای تحصیلی ۷-۹

الف: آزمون واژگان: Vocabulary

 • شامل حداقل ۵۰ مورد
 • تست ها شامل دانش فعال و غیر فعال
 • شامل نمونه های متفاوت از تست های چند گزینه ای، جای خالی وتطابقی
 • همچنین شامل تیت هیجی کردن لغات که دانش آموز باید هیجی درست لغات را بتواند بنویسد

ب:درک مطلب: Reading Comprehension

 • شامل ۲ یا ۳ متن متفاوت
 • ۲۰-۳۰ سوال تستی
 • شامل طیف وسیعی از موضوعات جذاب که مرتبط به پس زمینه ها و سن دانش آموزان میباشد.
 • تست هایی شامل مهارت های خواندن و
 • شامل طیف گسترده ای از سوالات چند گزینه ای، تطابقی و پر کردن جای خالی

ج: نوشتن: Writing

 • برپایه موضوعات مورد علاقه و مرتبط به سن دانش آموزان و پس زمینه های آنها
 • شامل یک موضوع
 • در خواست از دانش آموز برای نوشتن حداقل ۱۵۰ لغت

د: گوش دادن Listening

 • شامل طیف گسترده ای از انواع متون شامل یک صدایی، گفت وگو و دستورالعمل ها
 • شامل ۴-۶ متن با حداقل ۲۰ پرسش
 • شامل طیف وسیعی از موضوعات جذاب که مرتبط به پس زمینه ها و سن دانش آموزان میباشد.
 • شامل طیف گسترده ای از سوالات چند گزینه ای، تطابقی و پر کردن جای خالی

د: صحبت کردن: Speaking

 • یک آزمایش رودر رو که بطور معمول ضبط میگردد
 • شامل ۳ مرحله
 • مصاحبه عمومی
 • بحث روی تصویر: حدود ۲ تصویر
 • بحث یک جانبه: یک ارائه کوتاه در باره موضوع خاص
 • شامل یک گسترده ای از مکالمات که شامل سوالات از موضوعات آشنا و یا نا آشنا میگردد، یک معرفی کوتاه
 • گستره ارزیابی، پیچیدگی و دقت درک مطلب، گرامر ، تسلط و تلفظ صحیح

تست صحبت کردن در حدود ۱۰-۱۵ دقیقه زمان میبرد. گفتگو و مصاحبه ممکنه برنامه ریزی شود پس از انجام تست های دیگری و برای هر دانش آموز زمان و جلسه مشخصی تعیین گردد. مصاحبه معمولا توسط مدیر آزمون برنامه ریزی میگردد.

لطفا در هنگام ورود به جلسه آزمون تاییدیه زمان مصاحبه خود را جویا شوید.

۳. سالهای تحصیلی۴-۶:

مشابه موارد فوق در سالهای تحصیلی ۷ تا ۹ میباشد

توانایی استدلال ریاضی: Mathematical Reasoning Ability

همه تست های استدلالی ریاضی به صورت چند گزینه ای هستند. آزمون به صورت تجاری تولید شده و طراحی تست برای درک اصول وایده های ریاضی هستند.اگر پرسشی شامل شرایط و یا علائمی باشد که برای دانش آموز نا آشنا باشد، توضیحاتی برای آن با جزییات کامل داده شده تا دانش آموز قادر به پاسخ گویی به آن سوال گردد.

مدیر آزمون قادر است دستور العمل تست ها را به زبان اصلی دانش آموزان توضیح دهد.

گرچه درخواست دانش آموزان برای دادن حداکثر ۴۵ دقیقه زمان برای کامل کردن تست بوده است اما بیشتر دانش اموزان خیلی خوب تست را قبل از پایان زمان تست تمام کرده اند. به همین دلیل بطور معمول برای آخرین تست مدیر آزمون به دانش آموزان اجازه میدهد که وقتی تست را کامل کردند بتوانند اطاق آزمون را ترک کنند.

توانایی عمومی غیر بیانی Non-Verbal General Ability

همه دانش اموزان باید این تست ۳۰ دقیقه ای را که شامل تست های چند گزینه ای غیر از توانایی های زبانی  است، انجام دهند. مدیر آزمون میتواند دستور العمل این تست را برای دانش اموزان به زبان اصلی توضیح دهد.

این تست گویای سطح توانایی های عمومی دانش آموزان میباشد. این تست میزانی است از یادگیری افراد در موضوعات خاص مدارس که نمایشگر آن  میباشد.

این تست برای تجزیه و تحلیل دنباله ای از یک الگوی انتزاعی و انتخاب الگوی بعدی از میان چهار و یا پنج جواب ممکن میباشد. توضیح ساحتار تست فقط  در مرحله شروع تست باید ارائه گردد. دانش آموزان باید برای تمام سوالات از همین اصول پیروی کنند.  

همین توضیحات را میتوانید در وبسایت این سازمان بخش بروشور فارسی آن بررسی نمایید:

http://aeas.com.au/forms-brochures