توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

آمادگی برای تست توصیه این سازمان به دانش آموزان توجه به مطالعه زبان انگلیسی و مطالعات معمول در مدارس بر روی

توصیه این سازمان به دانش آموزان توجه به مطالعه زبان انگلیسی و مطالعات معمول در مدارس بر روی مطالبی که بیشترین تاثیر را بر روی آمادگی دانش آموزان برای این تست را دارد، میگردد     

دانش آموزان باید برای روز تست آماده و خود را برای ارائه بهترآماده نگه دارند. نتیجه این تست به معنی رد شدن و یا قبولی نیست، بطور ساده ارائه کننده یک شاخص از توانایی دانش آموز در روز انجام تست میباشد.

مدارس استرالیا بر اساس این سطح از توانایی دانش آموز باید قبل از قبولی درخواست ثبت نام در مورد سطح و رده تحصیلی دانش آموز تصمیم بگیرند.

موثرترین روش بهبود مهارتهای زبان انگلیسی ، مطالعه و تمرین بیشتر در این زبان است. تمرین برای اینکه چگونه برای تست آماده شوید، تاثیری برای بهبود مهارت های زبان انگلیسی نخواهد داشت.

این تست عموما توسط دانش آموزانی که تجربه قبلی از آن ندارند، انجام میشود و این بدین معناست که برای دانش آموزان نیاز و ضرورتی به دیدن نوع تست قبل از انجام آن وجود ندارند.

این سازمان هیچگونه دوره آموزشی و یا کتاب آموزشی ارائه نمیکند.مواد و برگه ها و روش آزمون  منوط به قانون کپی رایت است. این سازمان تایید و یا اغماضی برای اشخاص و یا سازمانهای دیگری که دوره های آمادگی خاص برای این تست برگزار، تقلید یا کپی از تست و یا کتاب های آموزشی ارائه کنند،  نخواهد کرد.

مواد آموزشی تمرینی این سازمان برای دانش آموزانی که درخواست کرده اند در سه رده تحصیلی سالهای ۴ تا ۶، ۷ تا ۸ و ۱۰ تا ۱۲ از طرف این سازمان آماده ارائه میباشد.