توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

مدت دوره مدت دوره -

طرح آموزشی تور ۲ هفته ای : ۱۴ روز و ۱۳ شب شامل اقامت، آموزش، غذا و امکانات رفاهی و تفریحی