توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

صنایع زیر ساختی استرالیا از سال ۲۰۰۰ جمعیت استرالیا هرهفته حدودا ۴۰۰۰ نفر با ورود مهاجرین افزایش یافته است. همچنانکهجمعیت افزایش می یابد، دولت باید مقادیر بیشتری را صرف پروژه های زیر ساختی نمایید

از سال ۲۰۰۰ جمعیت استرالیا هرهفته حدودا ۴۰۰۰ نفر با ورود مهاجرین افزایش یافته است. همچنانکه جمعیت افزایش می یابد، دولت باید مقادیر بیشتری را صرف پروژه های زیر ساختی نمایید. در مجموع  مهندسی شهری و زیر ساختها ازبخش های فعال و درمقیاس بزرگ از مصرف منابع مالی محسوب میگردند.

پروژه های حمل و نقل و آب و برق از سرمایه گذاریهای بلند مدت محسوب میگردند. در سال ۲۰۰۵، دولت استرالیا صادرات یک نیروی کار متخصص را برای تشخیص الویتها و کاهش موانع در سرمایه گذاری بنیان گذاشت.نیازهای زیر ساختی برای آینده استرالیا، دولت را بر آن داشت تا برای هماهنگی، یک روش ملی را بنیان گذاری نمایید. این موضوع بازرسی از داراییهای ملی و تشخیص نقاط کلیدی در توسعه ساختار زیر بناهای استرالیا را که شامل: پهنای باند اینترنت، شبکه انرژی، بهره وری از بنادر و حمل و نقل زمینی، وسائل حمل ونقل عمومی و عرضه آب بود.

در همین زمینه ها ایران میتواند از این امکانات برای سرعت بخشیدن به رشد صنایع زیر ساختی استفاده نمایید.

زیر ساخت های فنی استرالیا

برای بخش ایمنی جاده ها نیاز یه توسعه راه حل های جهانی متناسب با شرایط متفاوت کشوراست. این گستره شرایط ازنسبت بزرگی و شلوغی شهرها شامل فضای مناسب ترافیکی، وسائل نقلیه و حجم عابرین پیاده تا فضای و پهنای جاده های خارج شهری، حجم ترافیک وسائط نقلیه سنگین و میزان فاصله زیاد بین شهرهاست.

اطلاعات بیشتر ...

زیرساخت های مالی استرالیا

ایران کشوری پهناوری با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون، شامل شهرها و روستاها، سواحلی گسترده در شمال و جنوب، بنادر، فرودگاه ها و شبکه های جاده ای و ریلی است. برای حفظ حداکثری بهره وری اقتصادی در کشور، نیاز به کارایی بالا و قابل اعتماد فرودگاه ها، بنادر و مسیرهای حمل و نقل مورد نیاز، میباشد. 

اطلاعات بیشتر ...