توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

سرویس های مالی و سرمایه گذاری استرالیا بخش سرویس های مالی بسته به بازارهای مالی و مدیریت سرمایه گذاری که براساس زیرساخت های مالی و ساختار تولیدات متفاوت است اهمیت می یابد.

بخش سرویس های مالی بسته به بازارهای مالی و مدیریت سرمایه گذاری که براساس زیرساخت های مالی و ساختار تولیدات متفاوت است اهمیت می یابد. در بازارهای مالی بسیار توسعه یافته مانند استرالیا سهم فعالیت بازار سرمایه و سرویسهای مالی در اقتصاد چندین برابر تولید ناخالص ملی است. اساس نقطه قوت سرویسهای مالی رشد بخش سرمایه گذاری میباشد. شرکتها در کشور استرالیا برای توسعه فعالیت و گسترش مدیریت سرمایه نیاز به استفاده از منابع مالی بیشتر و مطمئن دارند. تحقیقات نشان میدهد مدیریت سرمایه هم سریعا در حال توسعه فعالیت خود و توسعه عملیات مالی در سراسر جهان است و نتیجتا بحث صادرات سرویس های مالی روزبروز گسترش می یابد که نیاز به قوانین مالی و سیستم بانکی قابل قبول و منطبق بر استاندارد جهانی ضرورت می یابد. علاوه بر بخش سرمایه نیاز امروزه کشورها، سیستمها و سازمانهای مالی به دستیابی و استفاده از تحقیقات، مشاوره، تبادل نظر واطلاعات با مراکز تحقیقات مالی و دانشگاهی برای رفع مسائل و مشکلات در سطح خرد و کلان بیشتر گردیده و ارتباط میان این مراکز اجتناب ناپذیر است. این ارتباطات میتواند در زمینه پیشرفت درعملیات بانکی در سطح خرد، بانکداری خصوصی، سیستمهای پرداخت و تسویه، بانکداری سرمایه گذاری، بیمه، مدیریت سرمایه و سرمایه های بازنشستگی، بخش لیزینگ و مالی داراییها واموال باشند.