توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات تحصیلی-حقوقی : ایران - استرالیا

خدمات تخصصی استرالیا این بخش از مهمترین قسمتهایی است که میتواند به بدنه تمام صنایع موجود کشور ارائه و کمک نمایید.

این بخش از مهمترین قسمتهایی است که میتواند به بدنه تمام صنایع موجود کشور ارائه و کمک نمایید. مشاوره در زمینه های تخصصی با استفاده از تجربیات و بکارگیری روشهای صحیح و میانبرها میتواند علاوه بر کاهش هزینه های مالی، باعث پایین آمدن ریسک در صنعت و تجارت گردد. ازجمله میتوان در استرالیا به مشاوره درموارد قوانین تجارت بین الملل، قراردادهای تجاری بین الملل، نمایندگیهای بین المللی، خدمات و سرویسهای مالی بین المللی در صنعت و تجارت، مشاوره در زمینه های مهندسی ساخت و پروژه های عمرانی، معماری، شهرسازی، مشاوره های تجاری شامل قراردادهای استخدامی بین المللی، مشاوره مدیریت منابع انسانی به ویژه در بخش پروژه های فرا ملیتی، تحقیقات بازارهای بین المللی و بازاریابی بین الملل، مدیریت حوادث و اتفاقات نام برد. یکی از مهمترین سرویس های تخصصی سرویسهای مدیریت بازرگانی میباشد. نقاط کلیدی تخصصی استرالیا در مشاوره مدیریتی شامل مواردی همچون: مدیریت منابع انسانی، تجارت الکترونیک، طراحی استراتژیک وفرایند تجاری، معیارها و بهترین مناطق عملیاتی تجاری، بخشهای مدیریت دولتی بویژه در مدیریت الکترونیک و مدیریت فرایند اطلاعاتمیباشند.